• Jack Kuba
  • TEN
  • Toysrus
  • סבון
  • Saucony
  • Kipling
  • ZER 4 U
  • TEN+
  • HORIZEN
  • אשת טורס
  • הטבות תרבות ואוכל
  • Home Center
  הום סנטר – תקנון פעילות 40 ₪

  תקנון מבצע "כסף מתנה" לקניות בהום סנטר
  (מוגבל ל-6,000 נרשמים ראשונים בלבד)

   א – המבצע

  1. המבצע נערך ע"י פאוארקארד 2000 בע"מ (להלן: "החברה") מכתובת טוליפמן 7 אזור התעשייה ראשון לציון.          
  2. המבצע יחל ב-7.8.18
  3. במסגרת המבצע תאפשר החברה לחברי מועדון "פאוארקארד" ברשת החנויות "הום סנטר" – מתן הנחה חד פעמית של 40 ₪ בקניה בחנויות הרשת (לא כולל אתר האינטרנט, אפליקציה, סניפי הום של הום סנטר). מותנה ברכישה מעל 41 ₪. 
  4. למען הסר ספק: כל הסכומים כוללים מע"מ.
  5. רשאי להשתתף במבצע חבר מועדון פעיל ותקף שהינו מעל גיל 18.
  6. על מנת להשתתף במבצע ייכנסו חברי המועדון לאתר המועדון – אל עמוד ייעודי, שם יתבקשו להזין את התנאים הבאים כתנאי להשתתפות:
   1. ת.ז – לבדיקה שאכן מדובר בחבר מועדון.
   2. מספר סלולרי של חבר המועדון.
   3. כתובת מייל של חבר המועדון.
   4. אישור/ אישרור של חבר המועדון כי הוא מאשר לקבל חומר שיווקי מהמועדון.
   5. חבר המועדון יאשר את תקנון זה.
  7. המועדון יבדוק ויוודא שאכן מדובר בחבר מועדון שאישר את כל תנאי ההשתתפות לעיל.
  8. במידה ובדיקת המועדון תאשר כי הנרשם הינו חבר מועדון- יישלח אליו בסמס ובמייל קוד הטבה חד ערכי (להלן: "קוד ההטבה").        
   קוד ההטבה יישלח בהתאם לפלטפורמה שהלקוח אישר לשליחת חומר שיווקי (הודעת סמס, כתובת מייל, או שניהם).
  9. קוד ההטבה יישלח אל 6,000 הנרשמים הראשונים למבצע בלבד, או לנרשמים עד ליום 15.9.18 (לפי המוקדם מביניהם).
  10. חבר המועדון יוכל לממש את ההטבה ע"י מסירת קוד ההטבה האישי שקיבל בקופות רשת חנויות הום סנטר. ההנחה ניתנת גם בכפל מבצעים, למימוש עד ליום 15.9.18.
  11. ניתן יהיה לממש את קוד ההטבה פעם אחת בלבד (חד פעמי), על בסיס תעודת הזהות שנתן חבר המועדון (וזאת גם אם הוא מחזיק יותר מכרטיס מועדון אחד). קוד ההטבה הוא אישי ולא ניתן להעברה.
  12. לא יינתן עודף בכסף או בשווה כסף לחבר מועדון שלא ינצל את ההנחה במלואה.
  13. המשתתף שיקבל את קוד ההטבה מאשר בזה כי ידוע לו והוא מסכים כי המבצע מיועד למתן הנחה ברשת חנויות הום סנטר (להלן: "הרשת", לא באינטרנט) ולמועדון לא תהיה כל אחריות מכל סוג לגבי הרכישה בפועל ברשת ו/או מחיר המוצרים ו/או טיב המוצרים ואיכותם ו/או טיב השירותים ואיכותם שיקבל המשתתף בפועל מהרשת. המשתתף פוטר את החברה מכל אחריות בנוגע לעניינים אלו והוא מאשר כי לא יבוא אל החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

  ב- תנאים כלליים 

  1. תנאי ההשתתפות במבצע מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
  3. החברה תהיה רשאית לקצר או להאריך את משך המבצע ולהודיע על שינוי תנאיו או חלק מהם ולערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות הודעה באתר החברה.
  4. אין החברה אחראית לכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף במבצע ו/או גרמה לעיכוב בפרסום או לתקלה.
  5. החברה רשאית שלא למסור את קוד ההטבה לידי מי שהקוד הגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
  6. קוד ההטבה הוא אישי לפי מספר תעודת זהות ואינו ניתן להעברה ו/או החלפה. מובהר כי מקבל הפרס מוותר על כל טענה בעניין.
  7. ההנחה נשוא המבצע אינה ניתנת להמרה על ידי הזוכה בכסף וכן לא יינתן עודף.
  8. חבר המועדון מוותר על כל טענה מכל סוג כנגד החברה, במידה ותחול טעות ו/או תקלה של חבר המועדון באופן הזנת הנתונים בעת הרישום למבצע.
  9. קבלת הקוד וההנחה מהווים הסכמה מצד המשתתפים לאמור לעיל.
  10. החברה תהא המכריעה הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  11. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם לחבר המועדון.
  12. עותק מהתקנון ניתן למצוא במשרדי החברה ברחוב טוליפמן 7 אזור התעשייה ראשון לציון.
  13. שירות לקוחות למבצע יינתן באמצעות דוא"ל sigal@powercard.co.il. במקרה של אי התאמות בין רישומי המועדון לרישום שביצע המשתתף או שעבור ת.ז שהוזן כבר הונפק קוד הטבה, לא קיבל את הקוד וכן בגין כל טענה אחרת  – יינתן מענה בתוך 2 ימי עסקים.

   

  פאוארקארד 2000 בע"מ