• TEN
 • Home Center
 • הטבות תרבות ואוכל
 • ביתילי
 • HORIZEN
 • TEN+
 • אשת טורס
 • רמי לוי שיווק השקמה
 • Kipling
 • Jack Kuba
 • סבון
 • מגה ספורט
פמי פרימיום – כתב מנוי

כתב מנוי – תיקון מכשירי חשמל פרימיום

מהדורה 03/2017 

1. מסמך זה "(כתב המנוי)" מגדיר את מלוא היקף השרות שתעניק פמי פרימיום בע"מ ומי שבא מטעמה (להלן: "פמי,)" כל עוד כתב המנוי בתוקף, למי ששמו ופרטיו נרשמו באישור ההצטרפות כ"המנוי."

2. בכפוף למפורט בכתב המנוי, תעניק פמי, ע"פ שיקול דעתה המקצועי, בחלפים מקוריים או תואמים, שירות תיקון או החלפת חלקים עד להשבה לפעילות תקינה "(תיקון)" במקרה של קלקול, שבר, נזק או תקלה "(תקלה)"

של "מכשיר" אשר הוא:

 • כלול במכשירים המפורטים בכתב המנוי;
 • נמצא דרך קבע בביתו ובבעלותו של המנוי;
 • היה תקין ביום תחילת תוקף כתב המנוי;
 • מיועד לשימוש ביתי בלבד;
 • יש בישראל במועד התיקון סוכן יבואן המוכר את המכשיר וחלקיו, ובמלאי נמצא כל הנדרש לתיקונו; 

2.1 לצורך קביעת זכאות המנוי לתיקון, יחושב גיל המכשיר על פי תאריך הייצור בגב המכשיר בחלק הפנימי.

2.2 התיקון יבוצע בבית המנוי, אלא אם צוין אחרת. פמי תעשה כל מאמץ לסיים תיקון כל תקלה בתוך 7 ימים ממועד הקריאה.

2.3  "יום" הוא יום עסקים, שבין 8:00-17:00 בימים א'-ה' בשבוע, בימי ו' ובערבי חג בין 8:00-12:00 .

 

3. "שנה" היא תקופה של 12 חודשים המתחילה בתאריך תחילת המנוי ומתחדשת בתאריך זה בכל שנה, ככל שכתב המנוי הוארך מעבר לשנה.

4. כתנאי לקבלת שירות, על המנוי:

• לשלם את דמי המנוי המפורטים בטופס אישור ההצטרפות ו"דמי ביקור הטכנאי" המפורטים בכתב המנוי במלואם ובמועדם. דמי המנוי ודמי ביקור הטכנאי כוללים מע"מ כשיעורו ביום תחילת תוקף כתב המנוי.

• לפנות למוקד פמי בטלפון ,03-9535656 6560* (מלבד ביום הכיפורים) או באתר החברה ,www.femi.com ולפרט את מהות התקלה בגינה הוא מבקש תיקון "(קריאה.)"

 

5. המכשירים:

 

"מזגן:"

מזגן ביתי שעצמת מנועו עד 5.5 כ"ס ותפוקתו המקסימאלית 54,000 BTU (קירור וחימום,) המותקן כך שהגישה אליו נוחה ואין בה כדי לסכן את טכנאי השירות.

מה מכוסה?

מנוע במכשיר שגילו עד 12 שנים

מדחס במכשיר שגילו עד 12 שנים

מילוי גז

תיקון דליפת גז במצבים בהם קיימת גישה

כרטיס פיקוד אלקטרוני

עינית

משאבת חום

ממסר התנעה למדחס

תרמוסטט

חיישן

רגש

התיקון יחל עד 3 ימים ממועד הקריאה.

למרות האמור בסעיף 6.1 לעיל, בגין תיקון מזגן בטכנולוגית אינוורט ,ר קווטרו 3(מאיידים הנשלטים ע"י יחידה אחת,) דו 2(מאיידים הנשלטים ע"י יחידה אחת) ומזגן מעל 4.25 כ"ס או מעל 38,250 ,BTU ישלם המנוי דמי ביקור טכנאי בסך 360 ₪ לכל קריאה, אך לא יותר מ- 720 ₪ במצטבר לכל שנה בתקופת המנוי, לכל מזגן שתוקן. בגין קריאה בה טכנאי לא נדרש לבצע תיקון בעת ביקורו – ישלם

המנוי דמי ביקור טכנאי 80 ₪ לכל קריאה.

 

"מקרר:"

מקרר ומקפיא ביתיים שנפחם הכולל עד 800 ליטרים

מה מכוסה?

מנוע במכשיר שגילו עד 12 שנים

מדחס במכשיר שגילו עד 12 שנים

גוף חימום

טרמוסטט

פקד תצוגה המשפיע על תפקוד המקרר

מילוי גז 

כרטיס פיקוד

טיימר

ממסר התנעה למדחס

התיקון יחל עד 2 ימים ממועד הקריאה.

אם הקריאה היא בגין השבתת פעולת הקירור של המקרר, או בגין סכנת התחשמלות עקב נגיעה במקרר, התיקון יחל למחרת מועד הקריאה. אם המקרר ניתן לתיקון, אך פמי לא סיימה את התיקון בתוך 7 ימים מתחילתו,

תעמיד פמי לרשות המנוי מקרר דומה בניפחו ובתפקודו עד לסיום התיקון.

 

"מיקרו:"

מיקרוגל ביתי

מה מכוסה?

מגנטרון במכשיר שגילו עד 5 שנים

כרטיס פיקוד

ספק כוח

מנוע

התיקון יחל עד 3 ימים ממועד הקריאה.

 

 

"די.וי.די:"

טלוויזיה מכשיר ביתי שנועד לשדר סרטי טלוויזיה מתקליטורים באמצעות מקלט

מה מכוסה?

מנגנון חשמלי במכשיר, למעט ראש הלייזר.

 התיקון יחל עד 3 ימים ממועד הקריאה.

 

"טלוויזיה:"

מקלטי טלוויזיה מסוג TV SMART LED, LCD, ופלזמה

אשר גילם עד 7 שנים וגודלם עד 60 אינץ.'

מה מכוסה?

כרטיס פיקוד

 ספק כח

מעבד דיגיטלי

מערכת שמע המובנית בילד אין במכשיר

מערך אלקטרוני 

התיקון יחל עד 3 ימים ממועד הקריאה.

 

"מכונת כביסה ומייבש:"

מכונת כביסה ומייבש כביסה ביתיים

המופעלים על ידי חשמל בלבד ובעלי קיבולת כביסה עד 10 קג.'

מה מכוסה?

כרטיס פיקוד

משאבת מים

גוף חימום 

טיימר

ברז מים חשמלי

מנוע עד גיל 10 שנים

בורר תכניות

טרמוסטט

נועל דלת

מסב 

התיקון יחל עד 3 ימים ממועד הקריאה.

 

"תנור:"

תנור אפייה ביתי המופעל בחשמל בלבד.

מה מכוסה?

כרטיס פיקוד

גוף חימום

טרמוסטט

בורר תכניות

טיימר

מנוע ופן

ממסר  

מערכת לניקוי פנימי

התיקון יחל עד 3 ימים ממועד הקריאה.

 

"וידאו:"

טלוויזיה מכשיר ביתי שנועד לשדר סרטים מתוך קלטות וידיאו באמצעות מקלט

מה מכוסה?

מנגנון חשמלי במכשיר 

ראש מגנטי למכשיר שגילו עד 7 שנים

התיקון יחל עד 3 ימים ממועד הקריאה.

 

"כיריים:"

כיריים חשמליות ביתיות לבישול, המופעלות באמצעות גוף חימום

שאינו מטכנולוגיית אינדוקציה (הלוגני.)

מה מכוסה?

כרטיס פיקוד 

גוף חימום

ספק כוח

בורר תכניות

התיקון יחל עד 3 ימים ממועד הקריאה.

 

"מדיח:"

מדיח כלים ביתי

מה מכוסה?

כרטיס פיקוד

מנוע במכשיר שגילו עד 10 שנים

גוף חימום

חיישן

טרמוסטט

בורר תכניות

ברז מים חשמלי

נועל דלת

טיימר

התיקון יחל עד 3 ימים ממועד הקריאה.

 

"מחשב:"

מחשב אישי נייח שולחני, שבו מעבד PENTIUM מרמה 2 ומעלה בעל לוח אם עד טכנולוגיה של "I5" בעל מסך יחיד שטוח, זיכרון פנימי קבוע בנפח, כונן דיסקים פנימי קבוע, לוח מקשים, כרטיס קול, כונן ROM .CD

תיקון מחשב הוא ניסיון להשיב את המחשב לפעילות תקינה באמצעות תמיכה טלפונית "(שירות מרחוק)" או ע"י ביקור בבית המנוי "(ביקור)" על פי שיקולה המקצועי של פמי.

התיקון עשוי לכלול שחזור מערכת הפעלה, אם למנוי עותק זמין ומורשה של תכנת ההפעלה.

שירות מרחוק יינתן בתוך 120 דקות ממועד הקריאה, ובמקרה כזה המנוי פטור מתשלום דמי ביקור טכנאי.

התיקון יחל עד 2 ימים ממועד הקריאה.

בניגוד לאמור בסעיף 6.2 לעיל, אם יידרש תיקון חוזר לאותה תקלה בתוך 3 חדשים ממועד תיקונה, לא יידרש המנוי לשלם דמי ביקור טכנאי עבור התיקון החוזר.

מה אינו בכיסוי?

מחשב מתוצרת Apple או תואם לו | מסך מחשב שגודלו מעל 20 אינצ' | כרטיס TV , כרטיס וידיאו, כונן חיצוני, סורק, צורב, ג'ויסטיק, עכבר ומקלדת | אבדן תוכנה או מידע שהיו אגורים במחשב ונזק כתוצאה מהם | חלקים מתכלים | תקלה כתוצאה מוירוס, מהפעלת תוכנה וממשחקי מחשב | תקלת תוכנה ותקשורת

6. כללי :

1.6 בנוסף לדמי המנוי ישלם המנוי לטכנאי המבקר דמי ביקור טכנאי בסך 180₪ בגין כל תיקון. סך דמי ביקור הטכנאי בכל שנה לא יעלה על 360 ₪ בגין כל מכשיר. פמי תהא רשאית לגבות את דמי הביקור גם באמצעות אמצעי

התשלום שפרטיו נמסרו לה ע"י המנוי לתשלום דמי המנוי.

6.2 אם יידרש תיקון חוזר לאותה תקלה בתוך 6 חודשים ממועד תיקונה, לא ישלם המנוי דמי ביקור טכנאי עבור התיקון החוזר.

6.3 בגין קריאה בה טכנאי לא נדרש לבצע תיקון בעת ביקורו – ישלם המנוי דמי ביקור טכנאי 80 ₪ לכל קריאה.

6.4 פמי אינה אחראית לנזק תוצאתי שיגרם בעקבות התיקון.

6.5 המנוי לא יהיה זכאי בשום מקרה לקבלת שיפוי כספי מפמי. .6.6 אם לא נאמר אחרת, המנוי לא יהא זכאי לקבלת מכשיר חלופי, מכשיר חדש או פיצוי כלשהו, במידה והמכשיר לא יהיה ניתן לתיקון.

6.7 אם פעילות פמי תופרע באורח משמעותי ע"י גורם שאינו בשליטתה, יושהו תנאי כל חלק מכתב המנוי למשך תקופת ההפרעה כאמור.

6.8 בכל מחלוקת שתתעורר בין הצדדים בקשר עם כתב המנוי, יחול החוק הישראלי ולבתי המשפט בישראל תהיה הסמכות הבלעדית.

6.9 פמי רשאית ע"פ שיקול דעתה להעניק למנוי מכשיר חלופי תקין, התואם בשוויו ובאיכותו למכשיר שהתקלקל, במקום לתקנו.

7. במכשיר לא יבוצע תיקון אם:

 • התקלה ארעה ב-21 הימים הראשונים לתוקף כתב המנוי.
 • נעשה בו שימוש שאינו על פי הוראות היצרן.
 • נעשה בו תיקון ע"י מי שלא הוסמך לכך. • התקלה היא תוצאה של אי תקינות שקע החשמל אליו מחובר המכשיר, או שיבוש הנובע מרשת החשמל הביתית או הציבורית.
 • התקלה נגרמה עקב פגעי טבע. • התקלה נגרמה מחדירת נוזל, מקורוזיה, מאש, מריקבון, מכרסם או מזיק.
 • התקלה היא כתם או שריטה על גבי מסך.
 • התקלה היא בחלק המחובר למכשיר לצורך התקנתו והפעלתו. • התקלה היא תוצאה מחיבור המכשיר לאביזרים נלווים או לציוד אשר לא אושרו ע"י היצרן לשימוש עם המכשיר או של שינוי החלפה או התקנה שבוצעו במכשיר ומשפיעים על תפקודו.
 • התיקון הוא פחחות או צביעה.
 • התיקון הוא צנרת (של גז או נוזל) או שלצורך התיקון נדרש לבצע פעולה של ניתוק וחיבור גז.
 • התקלה היא נזק לחלקים הקשורים לתשתית או המשמשים להתקנת המכשיר.
 •  על מנת לתקנו יש לשבור, לפרק קיר או לפנות גישה ישירה (התיקון יבוצע לאחר שהמנוי דאג לשבירה או לפירוק ולהרכבה.) עלויות השבירה, הפירוק , הפינוי וההרכבה יהיו על חשבון המנוי. 
 • התיקון עלול ליצור סכנה לחיי הטכנאי ולשלומו, כגון: מזגן המותקן בגובה שמעל 3 מטרים.
 • המכשיר הינו מתוצרת סאב-זירו, Fisher&Paykel פאגור או ויקינג.
 • הנזק מקורו בחלק פלסטיקה, זכוכית, גומיה, פח, ציר, דלת, נורת תאורה וסימון, שעון, מערכת גז לבישול, מערכת 'דאמפרים', מערכת ייצור קוביות קרח על חלקיה השונים, מתקן לקירור מים, מקררי יינות, חומר בידוד, תקלת מסך, כיפה ומבערי גז, סלסלה.
 • ניקוי או שטיפה המצריכים שימוש בחומרים כימיים.
 • המכשיר המשלב יותר ממכשיר אחד.
 • המכשיר מופעל באמצעות טכנולוגיית גז או מים (כדוגמת צ'ילרים.) • התיקון חורג מרשימת התיקונים/מכשירים/רכיבים המכוסים לגבי כל מכשיר ומכשיר.

8. מתי כתב המנוי בתוקף?

8.1 כתב המנוי יהיה תקף מן המועד בו אישרה פמי למנוי את כניסתו לתוקף, ועד שיסתיים על פי תנאיו, או במועד הנקוב בטופס אישור ההצטרפות (המוקדם מביניהם.)

8.2 פמי והמנוי רשאים לבטל את כתב המנוי בכל עת, בכפוף לכללים הבאים:

אם המנוי ביקש לבטל:

8.2.1 המנוי רשאי לבטל רטרואקטיבית בכתב את העסקה בתוך 14 יום מהמועד הנקוב בטופס ההצטרפות או מיום קבלת טופס אישור ההצטרפות (לפי המאוחר)

מנוי שהוא בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ולא צרך שירות, רשאי לבטל רטרואקטיבית את העסקה בתוך 4 חודשים מהתאריך הנקוב בטופס ההצטרפות או מיום קבלת טופס אישור ההצטרפות (לפי המאוחר)

8.2.2 לאחר חלוף המועדים כאמור לעיל, המבוטח רשאי להודיע בכל עת על רצונו בביטול. מועד סיום תוקף כתב המנוי יהיה במועד שנקב המנוי בהודעת הביטול, אך לא לפני תום:

• 3 ימים ממועד הבקשה, אם ניתנה בטלפון במוקד פמי, בע"פ בכתובת פמי רח' המשביר ,1 מתחם פרימיום סנטר, חולון ,5885214 או באתר החברה.

• 6 ימים ממועד הבקשה, אם ניתנה באמצעות דואר רשום לכתובת פמי. בהודעת הביטול ימסור המנוי את שמו ומס' תעודת הזהות שלו (בהודעה בע"פ – גם את כתובתו.) במקרה ביטול המנוי

יישא בעלות דמי המנוי עד למועד כניסת הביטול לתוקף. אם הביטול נעשה במהלך השנה הראשונה לתקופת המנוי וניתן שירות תיקון, יישא המנוי בדמי ביטול בסך 350 ₪ (כולל מע"מ) אשר ייגבו מאמצעי התשלום ממנו משולמים

דמי המנוי.

אם פמי פרימיום ביקשה לבטל:

8.2.3 מועד סיום תוקף כתב המנוי יהיה:

• לאחר 15 ימים ממועד הבקשה, אם נשלחה לכתובת המייל של המנוי.

• לאחר 21 ימים ממועד הבקשה, אם נשלחה בדואר רשום למענו של המנוי.

• מיידי, אם ההפסקה הוא תוצאת אי תשלום דמי המנוי.

במקרה ביטול כזה תשלים פמי לבקשת המנוי תיקון שטרם הסתיים הטיפול בו, ועד סיום הטיפול ימשיך המנוי לשאת בעלות דמי המנוי. דמי מנוי שנגבו ע"י פמי לתקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף יוחזרו במלואם למנוי.

 

בכל פניה לקבלת שירות יש להתקשר למוקד השירות הארצי:

6560* 03-9535656 מכל טלפון 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע

www.femi.com

משרדים: רח' המשביר ,1 מתחם "פרמיום סנטר," חולון