תקנון טן דלק – אוגוסט 2019

 

א.מבוא

1.הפעילות נערכת ע"י פאוארקארד 2000 בע"מ (להלן: "החברה") מכתובת טוליפמן 7, אזור התעשייה, ראשון לציון, בשיתוף רשת תחנות הדלק Ten טיקטיק.

2.החברה תאפשר לחברי מועדון פאווארקארד (להלן: "המועדון") הזכאים, אשר יתדלקו בתקופה שבין 12.08.19 – 31.08.19, בסך של 200 ₪ ומעלה, ברשת תחנות הדלק Ten 10, לקבל פרס (חבילה זוגית למשחק לליגת האלופות בליברפול) עבור תשובה מקורית/מרגשת/טובה שכתבו לשאלה מדוע מגיע להם לזכות בפרס זה?.

3. החברה תבחר מבין המשתתפים 4 חברי המועדון שנתנו את התשובות המקוריות/מרגשות/טובות ביותר אשר יעמדו בתנאי הפעילות בתקופה המדוברת, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

ב. הפעילות הנוכחית ("מתדלקים ב- Ten")

1.החברה תשלח  הודעה באמצעות הנייד, הדוא"ל ,הרשתות החברתיות וברחבי האינטרנט בדבר פעילות "מתדלקים ב- Ten" לחברי המועדון שהסכימו לקבל מיילים וחומר שיווקי ותפרסם באתר החברה.

2.מי שיבחר להשתתף מבין חברי המועדון יצטרך לתדלק בתקופה שבין 12.08.19 – 31.08.19, ברשת תחנות הדלק TEN 10, בסכום של 200 ₪ ומעלה, ולמלא את טופס הפעילות במלואו, בעמוד הנחיתה של הפעילות באתר החברה ובדרכי הפרסום השונים, עד ולא יאוחר מיום 31.08.19 וליתן תשובה מקורית/מרגשת/טובה לשאלה מדוע מגיע לו לזכות בפרס?.

3.החברה תבחר את 4 התשובות הכי מקוריות/מרגשות/טובות על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן "הזוכה").

4.זיהוי הזוכים יתבצע על פי מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס מועדון PowerCard ומילוי הפרטים המלאים בטופס הפעילות.

5.הודעה על הזכייה ואופן מימושה תישלח עד ליום 05.09.19 באמצעות סמס אל חבר המועדון שהשתתף ומילא את כל תנאי ההשתתפות בפעילות.

6.הפרס לזוכה הוא חבילה זוגית למשחק לליגת האלופות בליברפול הכוללת: טיסה ישירה (הלוך חזור) + מלון ברמת 3* וארוחת בוקר + כרטיסים למשחק (טבעת עליונה מאחורי השער) + העברות למלון וחזרה לשדה תעופה.

הוצאות אחרות (לרבות ביטוח נסיעות וכדומה) אינן כלולות בפרס.

המשחק יתקיים באחד מהמחזורים בשלב הבתים של ליגת האלופות, בתקופה שבין החודשים: ספטמבר 2019 – דצמבר 2019, ויבחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

7.המשתתף מאשר כי במידה והתשובה שאותה ישתף – תזכה, החברה תוכל לפרסם זאת וכן את שמו ותמונתו לרבות התשובה שכתב, באתר פאוארקארד לפי שיקול דעתה.

ג.מי זכאי להשתתף

1."משתתף" בפעילות "מתדלקים ב- Ten" – יהיה רק מי שעומד בתנאים שלהלן:

1.1. הוא חבר מועדון פעיל ותקף.

1.2.המשתתף אישר את פרטיו המעודכנים הכוללים מספר טלפון למשלוח הודעת סמס וכתובת דוא"ל למשלוח מיילים, הכוללים חומר שיווקי של המועדון.

1.3.המשתתף הינו מעל גיל 18

1.4.עמד בתנאי הפעילות כפי שמתוארים בסעיף ב – "הפעילות הנוכחית"

2.מבצע זה אינו מיועד למחזיקי כרטיס PowerCard מועדון עובדים – הכולל את עובדי חברת פאוארקארד בע"מ, עובדי חברת כ.א.ל, עובדי קבוצת פישמן וכן בני משפחותיהם. בקשות של גורמים אלו להירשם למבצע- לא יתקבלו.

ד.כללי ההשתתפות בפעילות

1. תנאי ההשתתפות בפעילות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

 

3.בתקופת הפעילות אותה תקבע החברה ניתן יהיה להשתתף בפעילות המועדון בשם "מתדלקים ב- Ten".

4.על התוכן אותו ישלח המשתתף במסגרת הפעילות – להיות תוכן מקורי של המשתתף ובבעלותו המלאה. אסור למשתתף להעלות תכנים שאינם פרי המצאתו וחשיבתו שלו או שהזכויות בו הן של צד שלישי כלשהו.

5.החברה תהיה רשאית לקצר או להאריך את משך הפעילות ולהודיע על שינוי תנאיה או חלק מהם ולערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות הודעה באתר החברה.

6.אין החברה אחראית על כל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף בפעילות, ו/או גרמה לעיכוב בפרסום או לתקלה. מוסכם בזאת כי המשתתף לא יוכל לבוא בשום טענה כלפי חברת פאוארקארד 2000 בע"מ.

7.בחירת הזוכה תתבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של מנהל הפעילות בחברה.

8.החברה רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא. החברה שומרת לעצמה את האפשרות למנוע את הפרס ממשתתף אם יימצא פגם באופן ההתנהלות בפעילות.

9.הפרס הוא אישי ואינו ניתן להעברה ו/או החלפה. מובהר כי מקבל הפרס מוותר על כל טענה בעניין.

10.הפרס אינו ניתן להמרה על ידי הזוכה בכסף או בשווה כסף.

11.השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מצד המשתתפים לאמור לעיל.

12.החברה תהא המכריעה הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

13.למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב התחרות ו/או בשל זכייתו בפרס ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

14.עותק מהתקנון ניתן למצוא במשרדי החברה ברחוב טוליפמן 7 אזור התעשייה ראשון לציון.

 

פאוארקארד 2000 בע"מ