• Jack Kuba
 • TEN
 • Toysrus
 • סבון
 • Saucony
 • Kipling
 • ZER 4 U
 • TEN+
 • HORIZEN
 • אשת טורס
 • הטבות תרבות ואוכל
 • Home Center
תקנון פעילות אשת טורס

חב' אשת טורס בע"מ

תקנון פעילות – הנחה של 250 ₪ לחופשה לחברי מועדון PowerCard:

 

 1.   כללי:

1.1  המבצע בתוקף בין התאריכים: 20.6.18-31.8.18 או ל- 200 חברי מועדון ראשונים- לפי המוקדם מביניהם (להלן: "תקופת הפעילות"). בתקופת הפעילות תשווק ותמכור חברת אשת טורס בע"מ, לחברי מועדון PowerCard, הנחה של 250 ₪ לרכישת חופשות (להלן: "המבצע").

1.2  תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם ינוהל המבצע. הצטרפות למבצע והתשלום בגינו מהווה אישור לכל תנאי תקנון המבצע הרשומים להלן.

1.3  מפעילת המבצע הינה חברת אשת טורס בע"מ והיא תהא האחראית הבלעדית למכירת המבצע ולטיפול בכל פניה, טענה או בקשה בקשר למבצע. הלקוח הנרשם למבצע מאשר כי לא יפנה ולא יבוא בכל טענה ו/או דרישה לחברת פאוארקארד (2000) בע"מ בגין כל עניין הקשור עם המבצע ובכלל זה- אופן פרסומו, המחיר, מימוש המבצע, או העסקה ו/או ביטולו.

1.4 מהות המבצע: הנחה בסך 250 ₪ לרכישת כל מוצר באשת טורס לרבות חופשות בארץ ובחו"ל.

1.5 תנאים לחופשות: המבצע הינו ל- 200 חברי מועדון ראשונים או עד ליום 31.8.18 – לפי המוקדם מביניהם.

1.6 ההצטרפות למבצע תהיה אך ורק עבור מחזיקי כרטיס אשראי PowerCard תקף ופעיל. התשלום עבור רכישת המבצע תיעשה אך ורק באמצעות כרטיס  PowerCard בלבד.

1.7  לא ניתן לשלם עם המחאת מועדון או כל תווי קנייה למיניהם עבור רכישת החופשות או השתתפות במבצע.

1.8  מימוש אחד ללקוח תקף ופעיל.

1.9  תקף להזמנות חדשות בלבד.

1.10 לא ניתן להזמין באתר.

1.11 מבצע זה אינו מיועד למחזיקי כרטיס PowerCard מועדון עובדים– הכולל את עובדי חברת פאוארקארד בע"מ, עובדי חברת כ.א.ל, עובדי הרשתות השותפות ובני משפחותיהם. בקשות של גורמים אלו להירשם למבצע- לא יתקבלו.

1.12 לקוח מועדון PowerCard שמעוניין להצטרף למבצע יתקשר אל מוקד הרשת אשת טורס בטלפון 03-7771188 יזדהה כחבר מועדון PowerCard וימסור את הפרטים הבאים, כתנאי לבדיקת זכאותו להשתתף במבצע:

1.12.1  שם פרטי

1.12.2  שם משפחה

1.12.3 תעודת זהות

1.12.4 ספרות אחרונות של כרטיס המועדון.

1.12.5  טלפון סלולרי ליצירת קשר עימו.

1.13 הפרטים אותם ימסור הלקוח כאמור לעיל, יועברו לאישור מול מועדון  PowerCard, והתשובה בדבר אישור / סירוב להשתתף במבצע תימסר ללקוח בתוך 2 ימי עבודה מיום שיצר קשר עם מוקד אשת טורס.

לאחר קבלת אישור זכאות ממועדון PowerCard, תיתן אשת טורס הודעת אישור ללקוח ע"י אשת טורס ויבוצע חיוב כרטיס האשראי

שונות:

1.14 תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס לפעילות. במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של הפעילות, בכתב או בעל פה – יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תחייבנה.

1.15 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו ככלי עזר לפירוש או לפרשנות תקנון זה.

1.16 אשת טורס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות ו/או כל פעילות אחרת הקשורה בו, בכל עת על-פי שיקול דעתה.

 

פאוארקארד 2000 בע"מ