תקנון פעילות "כסף במתנה"

תקנון פעילות 1000 ש"ח בהמחאת מועדון ל- 10 זוכים בכל חודש

 

 • הפעילות תיערך ע"י פאוארקארד 2000 בע"מ מכתובת טוליפמן 7 אזור התעשייה ראשון לציון (להלן: "חברה"). הפעילות מבוצעת ע"י ובאחריות החברה בלבד.
 • המבצע יחל ביום 1.5.17 ויימשך עד ליום 30.4.2018, אלא אם יוחלט אחרת ע"י החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. החל מ-1.5.18 תנאי פעילות "1,000 ₪ מתנה" משתנים, באופן שניתן לזכות פעם אחת בלבד לאורך כל תקופת הפעילות ממועד השינוי ועד לסיום הפעילות בהתאם לשיקול דעתה של החברה. מובהר כי החברה רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת, עד 15 ימים לפני כל חודש קלנדרי חדש של הפעילות.
 • במסגרת הפעילות – תחלק החברה 1000 ₪ בצורה של המחאות מועדון ל- 10 זוכים, בכל חודש (פנקס של 10 המחאות בשווי 100 ש"ח כלומר סה"כ 1,000 ש"ח לכל זוכה) ההמחאות הינן "המחאות מועדון" הניתנות למימוש במגוון רשתות מועדון פאוארקארד בלבד, כפי שיהיו במועד המימוש, וזאת בתקופה של 6 שנים ממועד הנפקת ההמחאות. למען הסר ספק: הסכום כולל מע"מ. את המחאות המועדון ניתן יהיה לממש רק בצירוף כרטיס PowerCard תקין ותקף- באותה תקופה של 6 שנים ממועד הנפקת ההמחאה ובמועד המימוש בפועל. ניתן לממש את כל ההמחאות יחד או כל אחת בנפרד.  לא ניתן לקבל עודף מזומן. לא ניתן לממש בחנויות עודפים/Outlet או באתרי האינטרנט/ אפליקציות של הרשתות. המועדון רשאי להוסיף ו/או להסיר רשתות. המימוש כפוף לתנאים שעשויים להשתנות ועדכוני רשימת הרשתות המופיעים ב powercard.co.il
 • רשאי להשתתף בפעילות חבר מועדון פעיל המחזיק בכרטיס תקין ותקף שהינו מעל גיל 18. הפעילות אינה מיועדת למחזיקי כרטיס PowerCard מועדון עובדים 
 • הפעילות בפיקוח רו"ח ורד מלחי ברטוב, רואת חשבון מטעם החברה. 

אופן חישוב זכייה בפעילות :

 • המדידה תתבצע לפי מספר תעודת זהות עבור כל כרטיסי הפאוארקארד ברשות הלקוח (ת.ז שתצבור את כמות הנקודות הגבוהה ביותר בכל כרטיסי הפאוארקארד שברשותה יחד) על פני תקופה של שלושה חודשים.
 • הזוכים יהיו 10 חברי המועדון שביצעו את מספר הפעולות המירבי בכרטיס במהלך 3 חודשים לפי הניקוד הבא:
 • כל קניה שאינה ברשת מועדון כולל רכישות בחו"ל – שווה 1 פעולה.
 • קניה ברשת מועדון – שווה 5 פעולות.
 • כל הקניות שייעשו ביום אחד ברשת אחת מסוימת (לא משנה כמות הקניות) – ייחשבו לפעולה אחת (1). כלומר, לקוח שיפצל קניה או שירכוש ברשת אחת מסוימת מספר פעמים ביום- כל אלו ייחשבו לפעולה אחת (1) בלבד.
 • עסקאות תשלומים – העסקה תיספר כעסקה אחת במעמד ביצועה ללא קשר למספר התשלומים בעסקה.
 • לא יחשבו כפעולה בכרטיס:
 • משיכת מזומן בארץ / בחו"ל
 • עסקאות חלפנות
 • ריבית/עמלה
 • הלוואות וחיוב נדחה – הלוואות בכרטיס, פריסות, יתרה נדחית בתכנית "חיוב חודשי קבוע" ובתכנית CalChoice.
 • העברת חיובים מכרטיס לכרטיס

 

 • חיוב שבוצע בהוראת קבע – שווה 10 פעולות.

ייחשב להוראת קבע מהתחומים הבאים בלבד:

חברת חשמל, שירותי גז, מועצות ועיריות (ארנונה ומים), ביטוחים, קופות חולים, מים ומטהרי מים, תקשורת וטלפונים – קווים ניידים, נייחים, שיחות בינלאומיות ואינטרנט, טלוויזיה בכבלים, בזק, מפעל הפיס.

 • הוראת קבע נספרת מהתשלומים בפועל ולא מההשתייכות, כלומר מהתשלום הראשון בפועל.
 • הוראת קבע לשירות של ספק/חברה תיספר פעם אחת ליום כאשר מגיעה מאותו ספק. הוראות קבע של שירותים/פוליסות/עסקאות שונות מאותו ספק יספרו בנפרד על פי כמות השירותים/פוליסות/העסקאות השונות.
 • עסקות אשראי כגון קרדיט, 30+, עדיף, תשלום עדיף – ייספרו במועד הצגת העסקה בחשבונית.
  • במידה ובסוף החודש הקלנדרי – יהיו למעלה מ- 10 לקוחות של המועדון עם אותו מספר פעולות מירבי מצטבר- יעשה המועדון סינון נוסף, והזוכים יהיו 10 הלקוחות בעלי אותו מספר פעולות, אשר שילמו את סכום הכסף הגבוה ביותר במצטבר בכרטיס באותו חודש קלנדרי בגין הרכישות.
  • ההודעה לזוכים תישלח באמצעות הודעת סמס בתוך 30 ימים ממועד סגירת הפעילות של החודש הקודם וזאת ללקוחות הרשומים לדיוור. שיחה טלפונית תיעשה ע"י נציגי החברה למי שאינו רשום לדיוור.
  • אחת לחודש ולא יאוחר מ 30 ימים מתום החודש שחלף, יפורסם באתר המועדון ניקוד עשרת הזוכים שצברו את מספר הפעולות המירבי של החודש הקלנדרי שחלף.
  • בכפוף לאישור הלקוח לצילום ופרסום, בסיום כל חודש של הפעילות רשאים נציגי המועדון להגיע לבית הלקוחות שזכו בפעילות ולצלם אותם ולהשתמש בחומרי הצילום לצרכי המועדון כגון- פרסום ברשת האינטרנט/ ניוזלטרים וכל חומר פרסומי אחר של המועדון (מובהר כי הפרסום יהיה באופן מכובד וראוי).

תנאים כלליים

 • תנאי ההשתתפות בפעילות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 • החברה תהיה רשאית לקצר או להאריך את משך הפעילות ולהודיע על שינוי תנאיה או חלק מהם ולערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות הודעה באתר החברה.
 • אין החברה אחראית לכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף בפעילות ו/או גרמה לעיכוב בפרסום או לתקלה.
 • בכל פנייה ו/או שאלה ו/או השגה בדבר תוצאות הפעילות ניתן לפנות אל המועדון אשר יבדוק את הפרטים וישיב ללקוח בתוך 2 ימי עבודה ממועד פרסום תוצאות הזוכים.
 • החברה תהא המכריעה הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם לחבר המועדון.
 • מובהר כי במקרה של מחלוקת משפטית, תהא הסמכות המקומית נתונה לבתי המשפט בתל אביב בלבד.
 • עותק מהתקנון ניתן למצוא במשרדי החברה ברחוב טוליפמן 7 אזור התעשייה ראשון לציון.
 • שירות לקוחות למבצע יינתן באמצעות דוא"ל sigal@powercard.co.il. במקרה של אי התאמות בין רישומי המועדון לשימושי הלקוח לבין רישומי המשתתף ביחס לפעילותו – יינתן מענה בתוך 2 ימי עסקים.

 

פאוארקארד 2000 בע"מ