• סבון
  • Jack Kuba
  • ביתילי
  • TEN
  • רמי לוי שיווק השקמה
  • Telepharma
  • TEN+
  • APRIL
  • ZER 4 U
  • Toysrus
  • Saucony
  • מגה ספורט
  תקנון פעילות PowerCard "כרטיסיית תדלוקים לבנזין טן דלק"

  תקנון פעילות PowerCard "כרטיסיית תדלוקים לבנזין טן דלק"

   

  הפעילות נערכת ע"י פאוארקארד 2000 בע"מ (להלן: "החברה") מכתובת טוליפמן 7 אזור התעשייה ראשון לציון.          

  ספק הפרס: טן חברה לדלק בע"מ

  תאריכי ההטבות

  הפעילות מתחילה ביום 01/10/2017 ותימשך עד 31/12/2017

  יש להירשם לפעילות עד לתאריך 31/12/2017

  עקרון המבצע

  במסגרת הפעילות לקוחות ייהנו מזיכוי/ הנחה בתדלוק בנזין בהתאם לכמות התדלוקים שיעשו ועל פי המנגנון הבא:

  • 15 ₪ הנחה על התדלוק ה 2 (השני)
  • 30 ₪ הנחה על התדלוק ה 5 (החמישי)
  • 60 ₪ הנחה על התדלוק ה 10 (העשירי)
  • 15 שח הנחה על התדלוק ה 12 (השנים עשר)
  • 30 ₪ הנחה על התדלוק ה 15 (החמישה עשר)
  • 60 ₪ הנחה על התדלוק ה 20 (העשרים)
  • וכו'
  • הזיכוי/הנחה יינתן רק על עסקאות תדלוק שחויבו בפועל ב 150 ₪ ומעלה (לאחר כל הטבות והנחות אחרות, ולפני ההנחה נשוא מבצע זה) ברשת Ten ובתשלום בכרטיס PowerCard בתחילת העסקה בלבד.
  • הזיכוי לא יינתן על תדלוק בסולר
  • החזר כספי של 1.4% יצטבר כרגיל על פי תקנון המועדון

  אופן חישוב זכייה בפעילות:

  • המדידה תתבצע לפי מספר תעודת זהות עבור כל כרטיסי ה PowerCard ברשות הלקוח
  • בדיקה לזכאות תתבצע בכל 15 לחודש כאשר ההנחה תינתן באמצעות זיכוי שיופיע במועד החיוב בחודש העוקב, באופן הבא:
  • זיכוי בגין עסקאות תדלוק שנעשו עד ה 15/10/2017 – יינתן במועד החיוב של חודש נובמבר.
  • זיכוי בגין עסקאות תדלוק שנעשו בין 16/10/2017-15/11/2017- יינתן במועד החיוב של חודש דצמבר.
  • זיכוי בגין עסקאות תדלוק שנעשו בין 16/11/2017-15/12/2017- יינתן במועד החיוב של חודש ינואר.
  • זיכוי בגין עסקאות תדלוק שנעשו בין 16/12/2017-31/12/2017- יינתן במועד החיוב של חודש פברואר.
  • לצד הזיכוי יופיע המלל מבצע PowerCard ברשת Ten. הזיכוי יינתן לפי בדיקת עסקאות התדלוק כאמור לעיל

   

  תנאי הפעילות:

  • רק לקוח מועדון שיירשם לפעילות באתר המועדון powercard.co.il יהיה זכאי להשתתף בפעילות.
  • הלקוח אישר את תקנון המבצע.
  • הלקוח ביצע תשלום בכרטיס PowerCard בלבד בתחילת עסקה.
  • הלקוח ביצע עסקאות תדלו בסך של 150 ₪ ומעלה (לאחר הנחות והטבות ולפני ההנחה נשוא מבצע זה, בכל תדלוק), על פי הפירוט לעיל בתקופת המבצע (אוקטובר – דצמבר 2017) והתשלומים בכל הכרטיסים של הלקוח כובדו.
  • לקוח ייחשב אדם יחיד בעל מספר זהות, ובכל מקרה לא יצורפו לספירה מספר אנשים בעלי מספרי זהות שונים, גם לא באותה משפחה.
  • מובהר כי תשלום באמצעות זיכויים קודמים, המחאות מועדון, תווים, וכדומה אינם נחשבים כצבירה של עסקה/תדלוק ב 150 ₪ ומעלה.
  • כולל כפל מבצעים! יובהר כי חישוב עסקת תדלוק 150 ₪ ומעלה תיבדק על פי חיוב בפועל של העסקה (אחרי כל המבצעים וההנחות, כלומר תשלום נטו).
  • המבצע ללקוחות פרטיים בלבד
  • בכפוף לתקנון החברה
  • הרשת רשאית לשנות ו/או לבטל את המבצע בכל עת.
  • מוגבל לעסקת תדלוק אחת ליום.

   

  הגדרות הפעילות:

  • רשאי להשתתף במבצע חבר מועדון פעיל ותקף שהינו מעל גיל 18.
  • על מנת להשתתף בפעילות חברי המועדון יירשמו בעמוד נחיתה ייעודי אליו יפנה אתר המועדון, שם יתבקשו להזין את התנאים הבאים כתנאי להשתתפות:
   • ת.ז – לבדיקה שאכן מדובר בחבר מועדון.
   • מספר סלולרי של חבר המועדון.
   • כתובת מייל של חבר המועדון.
   • אישור/ אישרור של חבר המועדון כי הוא מאשר לקבל חומר שיווקי מהמועדון.
   • חבר המועדון יאשר את תקנון זה.
  • המועדון יבדוק ויוודא שאכן מדובר בחבר מועדון שאישר את כל תנאי ההשתתפות לעיל.
  • המשתתף בפעילות "כרטיסיית תדלוקים PowerCardטן דלק" מאשר בזה כי ידוע לו והוא מסכים כי המבצע מיועד למתן הנחה ברשת TEN (להלן: "הרשת", לא באינטרנט) ולמועדון לא תהיה כל אחריות מכל סוג לגבי התדלוק בפועל ברשת ו/או טיב המוצר ואיכותו ו/או טיב השירותים ואיכותם שיקבל המשתתף בפועל מהרשת. המשתתף פוטר את החברה מכל אחריות בנוגע לעניינים אלו והוא מאשר כי לא יבוא אל החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

   

  תנאים כלליים:

  • תנאי ההשתתפות במבצע מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
  • החברה תהיה רשאית לקצר או להאריך את משך המבצע ולהודיע על שינוי תנאיו או חלק מהם ולערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות הודעה באתר החברה.
  • אין החברה אחראית לכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף במבצע ו/או גרמה לעיכוב בפרסום או לתקלה.
  • הזיכוי לתדלוק אינו ניתן להמרה על ידי הזוכה במזומן.
  • חבר המועדון מוותר על כל טענה מכל סוג כנגד החברה, במידה ותחול טעות ו/או תקלה של חבר המועדון באופן הזנת הנתונים בעת הרישום למבצע.
  • הרשמה לפעילות מהווה הסכמה מצד המשתתפים לאמור לעיל.
  • החברה תהא המכריעה הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם לחבר המועדון.
  • עותק מהתקנון ניתן למצוא במשרדי החברה ברחוב טוליפמן 7 אזור התעשייה ראשון לציון.
  • שירות לקוחות למבצע יינתן באמצעות דוא"ל sigal@powercard.co.il. במקרה של אי התאמות בין רישומי המועדון לרישום שביצע המשתתף, וכן בגין כל טענה אחרת – יינתן מענה בתוך 2 ימי עסקים.