• Jack Kuba
  • TEN
  • Toysrus
  • סבון
  • Saucony
  • Kipling
  • ZER 4 U
  • TEN+
  • HORIZEN
  • אשת טורס
  • הטבות תרבות ואוכל
  • Home Center
  תקנון פעילות "כרטיסיית תדלוקים לבנזין PowerCard טן דלק – אוקטובר-דצמבר 2018"

  הפעילות נערכת ע"י פאוארקארד 2000 בע"מ (להלן: "החברה") מכתובת טוליפמן 7 אזור התעשייה ראשון לציון.          

  ספק הפרס: טן חברה לדלק בע"מ

   

  תאריכי ההטבות

  הפעילות מתחילה ביום 01/10/2018 ותימשך עד ליום 31/12/2018

  יש להירשם לפעילות עד לתאריך 31/12/2018

   

  עקרון המבצע

  במסגרת הפעילות לקוחות ייהנו מזיכוי/ הנחה בתדלוק בנזין בהתאם לכמות התדלוקים שיעשו ועל פי המנגנון הבא:

  • 10 ₪ הנחה על התדלוק ה 2 (השני)
  • 15 ₪ הנחה על התדלוק ה 5 (החמישי)
  • 30 ₪ הנחה על התדלוק ה 10 (העשירי)
  • 10 שח הנחה על התדלוק ה 12 (השנים עשר)
  • 15 ₪ הנחה על התדלוק ה 15 (החמישה עשר)
  • 30 ₪ הנחה על התדלוק ה 20 (העשרים)
  • וכו'

  – הזיכוי/הנחה יינתן רק על עסקאות תדלוק שחויבו בפועל ב 150 ₪ ומעלה (לאחר כל הטבות והנחות אחרות, ולפני ההנחה נשוא מבצע זה) ברשת Ten ובתשלום בכרטיס PowerCard בתחילת העסקה בלבד.

  -הזיכוי לא יינתן על תדלוק בסולר

  -החזר כספי של 0.6% יצטבר כרגיל על פי תקנון המועדון, במסגרת המחאת המועדון.

   

  אופן חישוב זכייה בפעילות:

  -המדידה תתבצע לפי מספר תעודת זהות עבור כל כרטיסי ה PowerCard ברשות הלקוח

  -בדיקה לזכאות תתבצע בכל 15 לחודש כאשר ההנחה תינתן באמצעות זיכוי שיופיע במועד החיוב בחודש העוקב, באופן הבא:

  • זיכוי בגין עסקאות תדלוק שנעשו עד ה 15/10/2018 – יינתן במועד החיוב של חודש נובמבר.
  • זיכוי בגין עסקאות תדלוק שנעשו בין 16/10/2018-15/11/2018- יינתן במועד החיוב של חודש דצמבר.
  • זיכוי בגין עסקאות תדלוק שנעשו בין 16/11/2018-15/12/2018- יינתן במועד החיוב של חודש ינואר.
  • זיכוי בגין עסקאות תדלוק שנעשו בין 16/12/2018-31/12/2018- יינתן במועד החיוב של חודש פברואר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           —

  -לצד הזיכוי יופיע המלל מבצע PowerCard ברשת Ten. הזיכוי יינתן לפי בדיקת עסקאות התדלוק כאמור לעיל

  תנאי הפעילות:

  -רק לקוח מועדון שירשם לפעילות באתר המועדון powercard.co.il יהיה זכאי להשתתף בפעילות.

  -הלקוח אישר את תקנון המבצע.

  -הלקוח ביצע תשלום בכרטיס PowerCard בלבד בתחילת עסקה.

  -הלקוח ביצע עסקאות תדלוק בסך של 150 ₪ ומעלה (לאחר הנחות והטבות ולפני ההנחה נשוא מבצע זה, בכל תדלוק), על פי הפירוט לעיל בתקופת המבצע (אוקטובר-דצמבר 2018) והתשלומים בכל הכרטיסים של הלקוח כובדו.

  -לקוח ייחשב אדם יחיד בעל מספר זהות, ובכל מקרה לא יצורפו לספירה מספר אנשים בעלי מספרי זהות שונים, גם לא באותה משפחה.

  -מובהר כי תשלום באמצעות זיכויים קודמים, המחאות מועדון, תווים, וכדומה אינם נחשבים כצבירה של עסקה/תדלוק ב 150 ₪ ומעלה.

  -כולל כפל מבצעים! יובהר כי חישוב עסקת תדלוק 150 ₪ ומעלה תיבדק על פי חיוב בפועל של העסקה (אחרי כל המבצעים וההנחות, כלומר תשלום נטו).

  -המבצע ללקוחות פרטיים בלבד.

  -בכפוף לתקנון החברה.

  -הרשת רשאית לשנות ו/או לבטל את המבצע בכל עת.

  -מוגבל לעסקת תדלוק אחת ליום.

   

  הגדרות הפעילות:

  -רשאי להשתתף במבצע חבר מועדון פעיל ותקף שהינו מעל גיל 18.

  -על מנת להשתתף בפעילות חברי המועדון יירשמו בעמוד נחיתה ייעודי אליו יפנה אתר המועדון, שם יתבקשו להזין את התנאים הבאים כתנאי להשתתפות:

  • ת.ז – לבדיקה שאכן מדובר בחבר מועדון.
  • מספר סלולרי של חבר המועדון.
  • כתובת מייל של חבר המועדון.
  • אישור/ אישרור של חבר המועדון כי הוא מאשר לקבל חומר שיווקי מהמועדון.
  • חבר המועדון יאשר את תקנון זה.

  -יש להירשם מחדש לפעילות. רישומים קודמים לא ילקחו בחשבון

  -המועדון יבדוק ויוודא שאכן מדובר בחבר מועדון שאישר את כל תנאי ההשתתפות לעיל.

  -המשתתף בפעילות "כרטיסיית תדלוקים PowerCard טן דלק" מאשר בזה כי ידוע לו והוא מסכים כי המבצע מיועד למתן הנחה ברשת TEN (להלן: "הרשת", לא באינטרנט) ולמועדון לא תהיה כל אחריות מכל סוג לגבי התדלוק בפועל ברשת ו/או טיב המוצר ואיכותו ו/או טיב השירותים ואיכותם שיקבל המשתתף בפועל מהרשת. המשתתף פוטר את החברה מכל אחריות בנוגע לעניינים אלו והוא מאשר כי לא יבוא אל החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

   

  תנאים כלליים:

  -תנאי ההשתתפות במבצע מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

  -החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

  -החברה תהיה רשאית לקצר או להאריך את משך המבצע ולהודיע על שינוי תנאיו או חלק מהם ולערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות הודעה באתר החברה.

  -אין החברה אחראית לכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף במבצע ו/או גרמה לעיכוב בפרסום או לתקלה.

  -הזיכוי לתדלוק אינו ניתן להמרה על ידי הזוכה במזומן.

  -חבר המועדון מוותר על כל טענה מכל סוג כנגד החברה, במידה ותחול טעות ו/או תקלה של חבר המועדון באופן הזנת הנתונים בעת הרישום למבצע.

  -הרשמה לפעילות מהווה הסכמה מצד המשתתפים לאמור לעיל.

  -החברה תהא המכריעה הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

  -למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם לחבר המועדון.

  -עותק מהתקנון ניתן למצוא במשרדי החברה ברחוב טוליפמן 7 אזור התעשייה ראשון לציון.

  -שירות לקוחות למבצע יינתן באמצעות דוא"ל sigal@powercard.co.il. במקרה של אי התאמות בין רישומי המועדון לרישום שביצע המשתתף, וכן בגין כל טענה אחרת – יינתן מענה בתוך 2 ימי עסקים.