• מגה ספורט
 • אשת טורס
 • Saucony
 • Kipling
 • רמי לוי שיווק השקמה
 • Home Center
 • סבון
 • TEN+
 • ביתילי
 • הטבות תרבות ואוכל
 • Jack Kuba
 • HORIZEN
תקנון פעילות – 400 ₪ מתנה לקניות ברשתות המועדון

תקנון מבצע  400 ₪  מתנה ברשתות המועדון

 • המבצע
 1. המבצע ייערך ע"י פאוארקארד 2000 בע"מ (להלן: "החברה") מכתובת טוליפמן 7 אזור התעשייה ראשון לציון.
 2. תקופת המבצע לצורך הצבירה תחל ביום 1.6.17 ותימשך עד ליום 30.6.17 (להלן: "תקופת המבצע").
 3. רשאי להשתתף במבצע כל חבר מועדון פעיל ותקף שהינו מעל גיל 18, שנרשם למבצע ובהתאם לתנאים שבסעיף ב' להלן.
 4. כל לקוח יכול לזכות פעם אחת בלבד.

 

 • התנאים להשתתפות במבצע
 1. רק לקוח מועדון שירשם לפעילות באתר המועדון powercard.co.il יהיה זכאי להשתתף במבצע.
 2. רק לקוח מועדון שיעמוד בתנאים המצטברים הבאים יהיה זכאי למתנה במסגרת המבצע :
  • הלקוח נרשם באתר האינטרנט כאמור לעיל.
  • הלקוח אישר את תקנון המבצע.
  • הלקוח ביצע תשלום בכרטיס PowerCard בלבד בתחילת עסקה.
 3. הלקוח ביצע קניות בסך של 2000 ₪ ומעלה במצטבר בכל כרטיסי אשראי PowerCard של הלקוח (הבדיקה תיעשה לפי מספר תעודת זהות של הלקוח), בתקופת המבצע ( חודש יוני) והתשלומים בכל הכרטיסים של הלקוח כובדו. לקוח ייחשב אדם יחיד בעל מספר זהות, ובכל מקרה לא יצורפו לספירה מספר אנשים בעלי מספרי זהות שונים, גם לא באותה משפחה.
 4. מובהר כי תשלום באמצעות זיכויים קודמים, המחאות מועדון, תווים, וכדומה, או רכישה בסניפי אאוטלט ועודפים ברשתות אינם נחשבים כצבירה של ה- 2000 ₪.

 

 • המתנה
 1. לקוח שיעמוד בתנאי המבצע- יקבל מתנה של 4 שוברים בסך 100 ₪ (כולל מע"מ).
 2. הודעת זכייה תישלח לזוכים במהלך חודש יולי עם לינק לבחירת הרשתות לגביהן יתקבלו קודי המתנה.
 3. השוברים הינם קוד דיגיטלי למימוש ברשתות המועדון, כאשר כל קוד הינו בערך צבור של 100 ₪.
 4. הלקוח יוכל לבחור לאיזה רשת של המועדון הוא רוצה לקבל את השובר. ניתן לבחור רשת אחת, שתיים או 4 רשתות. השוברים בסך 100 ₪ יתחלקו באופן שווה על פי בחירת הלקוח. כלומר אם בחר רשת אחת יקבל 4 שוברים של 100 ₪ לרשת אחת אם בחר 4 רשתות יקבל 100 ₪ עבור כל רשת שבחר.
 5. השוברים כוללים כפל מבצעים.
 6. השוברים יהיו בתוקף עד 31.12.2017, ותוקפם לא יוארך בשום מקרה. לקוח שלא בחר שוברים או שלא מימש את השוברים עד ליום 31.12.17 – תפקע זכותו.
 7. ההטבה נשוא המבצע הינה חד פעמית, אישית ולא ניתנת להעברה. לא תינתן בכפולות, כשהמקסימום לזכייה עד ל- 400 ₪
 8. לא יינתן עודף במזומן מההטבה, אלא יינתן זיכוי הניתן למימוש עד ליום 31.12.17.
 9. הודעה על עמידה ביעד וזכייה בשוברים תישלח במהלך חודש יולי 2017 לזוכים – אשר יקבלו באמצעות הודעת סמס או מייל, לינק לבחירת הרשתות אליהם ירצו לקבל את השובר.       
  כ 21 ימי עבודה לאחר הבחירה ברשתות, יקבלו הלקוחות בסמס או מייל את קוד ההטבה לרשתות אותם בחרו  והמימוש כאמור ייעשה רק עד תום שנת 2017.

ד- תנאים כלליים

 1. תנאי ההשתתפות במבצע מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 3. החברה תהיה רשאית לקצר או להאריך את משך המבצע ולהודיע על שינוי תנאיו או חלק מהם ולערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות הודעה באתר החברה.
 4. אין החברה אחראית לכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף במבצע ו/או גרמה לעיכוב בפרסום או לתקלה.
 5. חבר המועדון מוותר על כל טענה מכל סוג כנגד החברה, במידה ותחול טעות ו/או תקלה של חבר המועדון באופן הזנת הנתונים בעת הרישום למבצע.
 6. החברה תהא המכריעה הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 7. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם לחבר המועדון.
 8. עותק מהתקנון ניתן למצוא במשרדי החברה ברחוב טוליפמן 7 אזור התעשייה ראשון לציון.
 9. שירות לקוחות למבצע יינתן באמצעות דוא"ל sigal@powercard.co.il. במקרה של אי התאמות בין רישומי המועדון לרישום שביצע המשתתף – יינתן מענה בתוך 2 ימי עסקים.

 

פאוארקארד 2000 בע"מ