תקנון המועדון

תקנון  PowerCard :

 

1.1. מועדון PowerCard (להלן: "המועדון"), הינו מועדון לקוחות המופעל על-ידי פאואר קארד (2000) בע"מ (להלן: "פאואר קארד"), בשיתוף פעולה עם חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן: 'Cal'/דיינרס קלוב בע"מ).

1.2. המועדון מאגד תחתיו  בין היתר, את הרשתות הבאות: "הום סנטר", "טויס אר אס", "מגה ספורט", "ביתילי", "טן -חברה לדלק" וגם רשת חנויות "טן פלוס", "זר.פור.יו", "איפארמה", "אשת טורס" , "סאקוני" , "SABON", "ג'ק קובה", "קיפלינג",  וכן החל מיום 1.9.19 תצטרף למועדון גם קבוצת "בריל" שכוללת את הרשתות הבאות (להלן: "רשתות קבוצת בריל ורשתות קבוצת  SBN"): "גלי", "סולוג", "לי קופר", "לי קופר קידס", "NINE WEST", "טימבלרנד", "נאוטיקה", "SHOW OFF ", "EASY SPIRIT", "ANN KLEIN" "כל נעל סנטר", ו"ברנדס" – חנות המותגים של נאוטיקה וטימבלרנד.
פאואר קארד תהא רשאית להוסיף ו/או לגרוע רשתות מהמועדון בהתאם לשיקול דעתה, ובכפוף לתנאי ההסכמים בינה לבין 'Cal' (להלן: "הרשתות").        
מימוש המחאות מועדון ברשתות קבוצת בריל ורשתות קבוצת SBN– ייעשה רק החל משנת 2020 עם כניסתן לתוקף של המחאות מועדון דיגיטליות.

1.3. התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החברות וההצטרפות למועדון, ופאואר קארד תהא רשאית לשנות ו/או להוסיף, בכל עת, הוראות, נהלים וכללים, שיבואו במקום ו/או בנוסף על הקיימים ושיחולו על חברי המועדון.

1.4. מובהר בזאת, כי אין באמור בתקנון, כדי לגרוע מהוראות מסמכי ההתקשרות שבין חבר המועדון לבין 'Cal'.         

 

2. הצטרפות, חברות ודמי חבר

2.1. תקנון זה יחול על כל מחזיקי כרטיס מועדון PowerCard (להלן: "כרטיס המועדון"), וכל עוד כרטיס המועדון הינו בר תוקף וחברות המחזיק בכרטיס המועדון לא בוטלה על ידי פאואר קארד או 'Cal', בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי (להלן: "החבר" או "חבר המועדון").

2.2. כרטיס המועדון הינו כרטיס אשראי של 'Cal' לכל דבר ועניין וככזה הנו אישי ואינו ניתן להעברה, והשימוש בו ייעשה אך ורק על ידי מי ששמו מופיע על גביו. ל – Cal שיקול הדעת הבלעדי, לבטלו או לחסום אותו בכל עת.

2.3. המבקש להצטרף למועדון יגיש בקשת הצטרפות למועדון וימלא את כל הטפסים הנוגעים לכך. לפאואר קארד ו/או ל'Cal', יהא שיקול דעת בלעדי אם לקבל לקוח כחבר במועדון או לסרב לקבלו (ואף להפסיק חברות קיימת במועדון) לרבות, בין היתר, בשל סירוב הבנק של הלקוח לאשר את ההרשאה לחיוב חשבונו של הלקוח, ולמבקש לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המועדון ו/או פאואר קארד ו/או 'Cal' ו/או מי ממנהליהן ו/או שלוחיהן ו/או הפועלים מטעמן, במידה ובקשתו תידחה כאמור.

2.4 החברות במועדון היא לתקופה בלתי מוגבלת בזמן, כל עוד החבר לא הודיע ל- 'Cal' ולמועדון, בהודעה בכתב מטעמו, על רצונו להפסיקה, וכל עוד לא בוטלה, כאמור בסעיף 2.1 לעיל.

 2.5 לא ניתן להצטרף למועדון כאשר הכרטיס מחויב בחשבון תאגיד (חברה), אלא רק בהתאם ובכפוף לשיקול דעת של חברת ויזה כאל. 

2.6. החבר יחויב בדמי חבר למועדון מידי שנה בסכום שייקבע, מעת לעת, על ידי פאואר קארד (להלן: "דמי החבר"). דמי החבר למועדון ייגבו באמצעות חיוב כרטיס המועדון או בדרך אחרת עליה תורה פאואר קארד. אין בתשלום דמי החבר, כדי לגרוע מחבותו של החבר כלפי 'Cal' בתשלום עמלה או כל תשלום אחר, כפי שנהוג ב 'Cal' באותה עת לגבי כרטיסי אשראי דומים. יש לראות בהסכמתו של החבר לתקנון זה, הרשאה לחייב את חשבון כרטיס האשראי שלו בדמי חבר למועדון.

2.7. במידה וחבר המועדון יפסיק את חברותו במועדון, מכל סיבה שהיא, בתוך שלושים ימים מיום ההצטרפות למועדון או מיום חידוש החברות במועדון יושבו לו מלוא דמי החבר ששילם, במידה וחבר המועדון יפסיק את חברותו, לאחר חלוף שלושים ימים מיום ההצטרפות למועדון או מיום חידוש החברות, לא יהיה זכאי להשבת דמי חבר יחסיים בגין התקופה שנותרה עד לתום התקופה שעבורה שילם.

2.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יוכל לקוח אשר ביטל את חברותו במועדון, לקבל כרטיס אשראי של 'Cal', בכפוף לכללים להנפקת כרטיסים אלה, שימשיך את הזכויות שרכש בכרטיס ככרטיס אשראי (נקודות של 'Cal' וכו').

 

3. זכויות החבר

3.1. המועדון פועל בשיטת החזר כספי באמצעות המחאת מועדון בגין קניות מצטברות של החבר בכל אחת מהרשתות החברות כיום במועדון, או שתהיינה חברות בו בעתיד, למעט קניות שבוצעו אצל זכיינים הפועלים בתוך סניפי הרשת.

3.2. החברות במועדון תקנה לחבר את הזכויות הבאות:

3.2.1. עם ביצוע תשלום באמצעות כרטיס המועדון, יצבור חבר המועדון נקודות זכאות (להלן: "כסף המועדון") באופן אוטומטי, בהתאם לסכום הקניה, לרשת, למוצר, לעיר בה בוצעה הקניה, ולקריטריונים נוספים שייקבעו על-פי שיקול דעתה של פאואר קארד. יודגש, כי ללא הצגת כרטיס המועדון וביצוע התשלום באמצעותו, לא יצבור החבר הנחות והטבות כמפורט, והצבירה תהיה בגין תשלום שנעשה באמצעות כרטיס המועדון בלבד.

3.2.2. בחודשים הקרובים (מועד מדוייק יימסר בהמשך) כסף המועדון אשר נצבר כאמור לעיל לטובת חבר המועדון,  יישלח באמצעות מסרון שבתוכו קוד אל מכשיר הטלפון הנייד של הלקוחות, ובאמצעות הודעה מצלצלת ללקוחות השייכים למגזר החרדי (המחזיקים טלפון כשר).         
כלומר, הסכומים שאותם צברו לקוחות המועדון כהחזרים מקניות ברשתות המועדון והתקבלו עד לתאריך שייקבע בהמשך בהמחאות נייר, יישלחו החל מיום זה באמצעות קוד דיגיטלי אל המכשירים הניידים של חברי המועדון.  
המועדון ישלח לחברי המועדון מסרון ובו הקוד שהינו בפועל המחאה דיגיטלית. הקוד יישלח אחת לחודש, ובלבד שחבר המועדון צבר 10 ש"ח ומעלה בצורת כסף מועדון. במידה וחבר המועדון צבר פחות מ – 10 ש"ח, סכום ההחזר יועבר להמחאה הדיגיטלית הבאה שתישלח בקוד קופון חדש, ובכל מקרה יישלח קוד קופון גם בסכום הנמוך מ- 10 ₪ בצבירה של  6 חודשים.     
דף הפירוט לגבי קניות חבר המועדון (ולא המחאות מועדון) ימשיך ויישלח לבית החבר במועדון באמצעות הדואר/ דוא"ל ללקוחות שמקבלים פירוט למייל אחת לחודש.

לענין תקנון זה – "המחאת המועדון הדיגיטלית" הינה קוד דיגיטלי המייצג זכות קניה בהתאם לסכום כסף המועדון הצבור לזכות הלקוח בעת שליחתו, אשר ישלח באמצעות מסרון לטלפון הנייד  איתו נרשם חבר המועדון בעת הרישום למועדון באמצעות חתימת טפסי חברת האשראי כאל. המחאת המועדון הדיגיטלית תכובד ברשתות כפי שיעדכן המועדון, מעת לעת, בהתאם לפרסומים השונים של המועדון. שירות משלוח כסף המועדון באמצעות מסרונים ייעשה ע"י חברת מולטיפאס בע"מ.
3.2.3. התשלום באמצעות המחאת המועדון הדיגיטלית ייעשה בצירוף כרטיס המועדון בלבד, עבור רכישות בחנויות רשתות המועדון. הצבירה הדיגיטלית תתעדכן בהתאם לרכישות שביצע חבר המועדון.

3.2.4. תוקף המחאת המועדון הדיגיטלית יהיה ל-5 (חמש) שנים ממועד הנפקתה.לא יינתן עודף במזומן בעת תשלום בהמחאת המועדון. בהמחאות הדיגיטליות לא יינתן עודף באמצעות כסף או זיכוי ושארית הצבירה תישאר בקוד הקופון, לניצול בכל רשתות המועדון.

3.2.5 השימוש בהמחאת המועדון הדיגיטלית ייעשה כאמצעי תשלום, בצירוף כרטיס פאוארקארד.

3.2.6 סכום אשר מומש מכספי צבירה לא יזכה בצבירה נוספת (קאשבק נוסף).         
3.2.7 החלפות –כאשר לקוח מחליף מוצר, מובהר כי צבירתו על הפריט המוחלף תימחק מן הצבירה החודשית שבהמחאת המועדון הדיגיטלית, ותינתן לו צבירה חדשה של כסף מועדון, בהתאם למחיר ותנאי המועדון על הפריט החדש שירכוש.

3.2.8 החזרות וביטולים-חבר מועדון המחזיר פריט לאחת מרשתות המועדון, יציג בעת ההחזרה את כרטיס המועדון ואת חשבונית הקניה המקורית, ובמקרה של החזר התשלום יבוטל גם כסף המועדון, אשר צבר החבר בגין הרכישות האמורות.

3.2.9. אובדן המחאת מועדון דיגיטלית – במקרה של פניית חבר המועדון על אובדן טלפון נייד, מחיקת מסרון– יידרש חבר המועדון למלא טפסי דיווח מתאימים שיימסרו לו על ידי המועדון/ חברת כאל, לשם בדיקת המקרה והשלכותיו.

3.2.10. בנוסף לכסף המועדון, ולהמחאת המועדון הדיגיטלית, יהיה זכאי החבר להטבות נוספות במסגרת מבצעים מיוחדים לחברי המועדון ו/או הנחות ברשתות המועדון ובבתי עסק אחרים שסוכם עמם שיקנו הנחות ו/או הטבות לחברי המועדון.

 

4. מועדון "פרו" לקבלנים ברשת "הום סנטר"-

4.1 למועדון "פרו" יהיו זכאים להירשם לקוחות בעלי עסקים קטנים,עצמאיים בתחום השיפוצים ותחזוקת הבית כגון שיפוצניקים, חשמלאים, צבעים, אינסטלטורים וכו', המבצעים רכישות ברשת "הום סנטר" בממוצע חודשי של 1,000 ₪ בחודש.       
בסמכות ובאחריות רשת "הום סנטר" לבצע בדיקת זכאות לקבלת הטבות וחברות במועדון "פרו" בהתאם לאמור לעיל, ובסמכות רשת זו להחליט על תוקף החברות במועדון "פרו" כאמור, וכן על סיום החברות במועדון והסבת הכרטיס/ המעמד לכרטיס מועדון POWERCARD רגיל.

4.2 לקוחות מועדון "פרו" יהיו זכאים למחירון מיוחד לפריטים ברשת "הום סנטר" וביניהם מגוון פריטים מקצועיים כגון כלי עבודה, צבעים וכו', בהתאם לשיקול דעת רשת "הום סנטר".

4.3 עסקאות שמבוצעות ברשת הום סנטר בלבד ייהנו מדחיית החיוב מלקוח מועדון "פרו" – לתנאי שוטף + 60.

4.4 עד לפרסום הודעה אחרת מטעם המועדון, לא ניתן יהיה לממש את הטבות מועדון "פרו" בסניף "הום סנטר" בישוב ירכא. בסמכות רשת "הום סנטר" להחריג סניפים נוספים בהתאם לשיקול דעתה מעת לעת, וזאת במסגרת פרסום באתר המועדון.

 

5. שונות

5.1. פאואר קארד שומרת לעצמה את הזכות להעניק לחברי המועדון הנחה במעמד הקנייה באיזו מהרשתות, במקום צבירת כסף המועדון, וזאת בסניפים מסוימים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.2. ידוע לחבר, כי המידע שמסר בעת הרשמתו למועדון ייכלל במאגר מידע של פאואר קארד ושל 'Cal', המשתמשים במאגר, בין היתר, גם למטרת דיוור ישיר/דיוור בדואר אלקטרוני ובדיוור בנייד (מסרונים) ותפעול המועדון, והוא נותן הסכמתו לכך כמו גם להעברת המידע (וכן מידע שמסר על-פי מסמכי ההתקשרות עם 'Cal'), בין פאואר קארד לבין 'Cal'. כמו כן, מסכים חבר המועדון למסירת מידע שהצטבר אצל הרשתות לגבי רכישותיו ברשתות השונות, לפאואר קארד ול-' Cal'.

ידוע לחבר כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את המידע האמור, ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו, אשר ניתנת כאמור לעיל בסעיף זה.

5.3 פאואר קארד ו/או 'Cal' שומרות לעצמן את הזכות להפסיק את פעילותו של המועדון, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, תוך מתן הודעה מראש כנדרש בהתאם לדין החל.

5.4. פאואר קארד תהא רשאית לקזז מכל סכום או טובת הנאה (לרבות כסף מועדון) אותם היא חבה לחבר המועדון, כל סכום שחב לה חבר המועדון.