תקנון המועדון

תקנון PowerCard :

 

1.1. מועדון PowerCard (להלן: "המועדון"), הינו מועדון לקוחות המופעל על-ידי פאואר קארד (2000) בע"מ (להלן: "פאואר קארד"), בשיתוף פעולה עם חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן: 'כאל'/דיינרס קלוב בע"מ).

1.2. המועדון מאגד תחתיו בין היתר, את הרשתות הבאות: "הום סנטר"," NOBBIL" , "טויס אר אס", "מגה ספורט", "ביתילי", "טן- חברה לדלק" וגם רשת חנויות "טן פלוס", "זר.פור.יו", "איפארמה", "אשת טורס", "סאקוני", "SABON", "ג'ק קובה", "קיפלינג",  וכן החל מיום 1.9.19 הצטרפו למועדון גם קבוצת "בריל" וקבוצת SBN שכוללת את הרשתות הבאות (להלן: "רשתות קבוצת בריל ורשתות קבוצת SBN"): "גלי", "סולוג", "לי קופר", "לי קופר קידס", "NINE WEST", "טימבלרנד", "נאוטיקה","SHOW OFF ", ו-"כל נעל סנטר".
PowerCard תהא רשאית להוסיף ו/או לגרוע רשתות מהמועדון בהתאם לשיקול דעתה, ובכפוף לתנאי ההסכמים בינה לבין 'כאל' (להלן: "הרשתות").        
מימוש המחאות מועדון ברשתות קבוצת בריל ורשתות קבוצת SBN– ייעשה רק החל מהמחאות מועדון שנשלחו בחודש נובמבר 2019 (לצורך זיהוי בלבד: מדובר בהמחאות שתוקפן הינו עד לחודש נובמבר 2025, או ינואר 2026).

1.3. התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החברות וההצטרפות למועדון, PowerCard תהא רשאית לשנות ו/או להוסיף, בכל עת, הוראות, נהלים וכללים, שיבואו במקום ו/או בנוסף על הקיימים ושיחולו על חברי המועדון.

1.4. מובהר בזאת, כי אין באמור בתקנון, כדי לגרוע מהוראות מסמכי ההתקשרות שבין חבר המועדון לבין 'כאל'.         

2. הצטרפות, חברות ודמי כרטיס

2.1. תקנון זה יחול על כל מחזיקי כרטיס אשראי מועדון PowerCard (להלן: "כרטיס המועדון"), וכל עוד כרטיס אשראי המועדון הינו בר תוקף וחברות המחזיק בכרטיס המועדון לא בוטלה על ידי PowerCard או 'כאל', בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי (להלן: "החבר" או "חבר המועדון").

2.2. כרטיס המועדון הינו כרטיס אשראי של 'כאל' לכל דבר ועניין וככזה הנו אישי ואינו ניתן להעברה, והשימוש בו ייעשה אך ורק על ידי מי ששמו מופיע על גביו. לכאל ניתן שיקול הדעת הבלעדי, לבטלו או לחסום אותו בכל עת.

2.3. המבקש להצטרף למועדון יגיש בקשת הצטרפות למועדון וימלא את כל הטפסים הנוגעים לכך. ל-PowerCard ו/או ל'כאל', יהא שיקול דעת בלעדי אם לקבל לקוח כחבר במועדון או לסרב לקבלו (ואף להפסיק חברות קיימת במועדון) לרבות, בין היתר, בשל סירוב הבנק של הלקוח לאשר את ההרשאה לחיוב חשבונו של הלקוח, ולמבקש לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המועדון ו/או PowerCard ו/או 'כאל' ו/או מי ממנהליהן ו/או שלוחיהן ו/או הפועלים מטעמן, במידה ובקשתו תידחה כאמור.

2.4 החברות במועדון היא לתקופה בלתי מוגבלת בזמן, כל עוד החבר לא הודיע ל- 'כאל' ולמועדון, בהודעה בכתב מטעמו, על רצונו להפסיקה, וכל עוד לא בוטלה, כאמור בסעיף 2.2 לעיל.

2.5 לא ניתן להצטרף למועדון כאשר הכרטיס מחויב בחשבון תאגיד (חברה), אלא רק בהתאם ובכפוף לשיקול דעת של חברת כאל כרטיסי אשראי. 

2.6. החבר יחויב בדמי כרטיס בסכום שייקבע, מעת לעת, על ידי כאל. דמי הכרטיס ייגבו באמצעות חיוב כרטיס האשראיאו בדרך אחרת עליה תורה חברת כאל. יש לראות בהסכמתו של החבר לתקנון זה, הרשאה לחייב את חשבון כרטיס האשראי שלו בדמי חבר למועדון.

2.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יוכל לקוח אשר ביטל את חברותו במועדון, לקבל כרטיס אשראי של 'כאל', בכפוף לכללי כאל להנפקת כרטיסים אלה, שימשיך את הזכויות שרכש בכרטיס ככרטיס אשראי (נקודות של 'כאל' וכו').

 

3. זכויות החבר

3.1. המועדון פועל בשיטת החזר כספי באמצעות המחאת מועדון בגין קניות מצטברות של החבר בכל אחת מהרשתות החברות כיום במועדון, או שתהיינה חברות בו בעתיד, למעט קניות שבוצעו אצל זכיינים הפועלים בתוך סניפי הרשת.

3.2. החברות במועדון תקנה לחבר את הזכויות הבאות:

3.2.1. עם ביצוע תשלום באמצעות כרטיס המועדון, יצבור חבר המועדון החזרים כספיים לשימוש ברשתות המועדון בלבד (להלן: "כסף המועדון") באופן אוטומטי, בהתאם לסכום הקניה, לרשת, למוצר, לעיר בה בוצעה הקניה, ולקריטריונים נוספים שייקבעו על-פי שיקול דעתה של PowerCard . יודגש, כי ללא הצגת כרטיס המועדון וביצוע התשלום באמצעותו, לא יצבור החבר החזרים כספיים שיבואו לידי ביטוי בהנחות והטבות ברשתות המועדון, והצבירה תהיה בגין תשלום שנעשה באמצעות כרטיס המועדון בלבד.

*חריג להחזרים: ברשת אי- פארמה לא יינתנו החזרים (כסף מועדון) בגין קניות של תרופות מרשם וקנאביס רפואי.

3.2.2. החל מחודש מרץ 2020, כסף המועדון אשר נצבר כאמור לעיל לטובת חבר המועדון, ייצבר ויישלח באמצעות מסרון שבתוכו קוד אל מכשיר הטלפון הנייד של הלקוחות, ובאמצעות הודעה מצלצלת ללקוחות השייכים למגזר החרדי (המחזיקים טלפון כשר). המחאות נייר אחרונות נשלחו בחודש ינואר 2020 ותוקפן הוא כמופיע בהן (5 שנים מיום הנפקתן). יש לשמור המחאות נייר אלו וניתן להשתמש בהן עד לתום תוקפן.       

להלן אופן צבירת וקבלת הכספים לשימוש בהמחאות המועדון (רגילות ודיגיטליות):  

  • בחודש ינואר 2020 – יישלחו המחאות מועדון נייר אחרונות עבור צבירה בחודשים ­- נובמבר ודצמבר
  • בחודש מרץ 2020 – יישלחו לראשונה המחאות מועדון דיגיטליות באמצעות קוד שיישלח במסרון לטלפון הנייד של חבר המועדון, בגין צבירה כאמור בחודשים ינואר ופברואר 2020.
  • בחודש אפריל 2020 ישלחו המחאות מועדון דיגיטליות באמצעות קוד שיישלח במסרון לטלפון הנייד של חבר המועדון, בגין צבירה בחודש שחלף, וכן בגין מלוא הצבירה שטרם נוצלה, וכך הלאה, מדי כל חודש, עבור החודש שחלף (לדוגמא, בחודש אפריל 2020 ישלחו המחאות מועדון דיגיטליות בגין צבירה בחודש מרץ 2020 ויתרת הצבירה שטרם נוצלה, בחודש מאי 2020 ישלחו המחאות מועדון דיגיטליות בגין צבירה בחודש אפריל 2020 וכן בגיל מלוא הצבירה שטרם נוצלה, וכן הלאה).

        מימוש היתרה הנצברת ייעשה באמצעות הקוד האחרון שהתקבל.

 

כלומר, הסכומים שאותם צברו לקוחות המועדון כהחזרים מקניות ברשתות המועדון והתקבלו עד מועדי החיובים של חודש ינואר 2020  בהמחאות נייר, יישלחו החל ממרץ 2020 באמצעות קוד דיגיטלי אל המכשירים הניידים של חברי המועדון. את כל המחאות הנייר ניתן יהיה לממש ברשתות המועדון המצוינות על גבי ההמחאה המודפסת, ולמעט ברשתות"קבוצת בריל" ורשתות "קבוצת "SBN, בהן ניתן יהיה לממש את המחאות המועדון רק החל מחודש נובמבר 2019. 
** חשוב: עד להודעה חדשה והיתכנות טכנולוגית, קיימות רשת אחת שבה לא ניתן לממש קודים דיגיטליים: אי –פארמה.
ברשת epharma: ניתן יהיה לצבור החזר כספי (למעט בגין קניות של תרופות מרשם וקנאביס רפואי), אך לממש בשלב זה את המחאות הנייר בלבד, וזאת עד לקבלת עדכון חדש מטעם המועדון, על מעבר להמחאת מועדון דיגיטלית.

"המחאת המועדון הדיגיטלית" הינה קוד דיגיטלי המייצג זכות קניה בהתאם לסכום כסף המועדון הצבור לזכות הלקוח בעת שליחתו,אשר יישלח באמצעות מסרון לטלפון הנייד איתו נרשם חבר המועדון בעת הרישום למועדון באמצעות חתימת טפסי חברת האשראי כאל. הקוד האחרון של המחאת המועדון הדיגיטלית שהתקבל, כולל את מלוא הצבירה, ויכובד ברשתות כפי שיעדכן המועדון, מעת לעת, בהתאם לפרסומים השונים של המועדון. שירות משלוח כסף המועדון באמצעות מסרונים ייעשה ע"י חברת מולטיפאס בע"מ.

דף הפירוט לגבי קניות חבר המועדון (ולא המחאות מועדון) ימשיך ויישלח לבית החבר במועדון באמצעות הדואר/ דוא"ל ללקוחות שמקבלים פירוט למייל, אחת לחודש.

           
3.2.3. התשלום באמצעות המחאת המועדון הדיגיטלית יעשה בצירוף כרטיס אשראי של המועדון בלבד, עבור רכישות בחנויות רשתות המועדון. הצבירה תתעדכן בהתאם לרכישות שביצע חבר המועדון.

3.2.4. תוקף המחאת המועדון (נייר והדיגיטלית) יהיה ל-5 (חמש) שנים. לא יינתן עודף במזומן בעת תשלום בהמחאת המועדון. בהמחאות הדיגיטליות לא יינתן עודף באמצעות כסף או זיכוי ושארית הצבירה תישאר בקוד הקופון, לניצול בכל רשתות המועדון.

3.2.5 השימוש בהמחאת המועדון הדיגיטלית ייעשה כאמצעי תשלום, בצירוף כרטיס אשראי PowerCard.

3.2.6 סכום אשר מומש מכספי צבירה לא יזכה בצבירה נוספת בהמחאת המועדון.

3.2.7 החלפות – כאשר לקוח מחליף מוצר, מובהר כי צבירתו על הפריט המוחלף תימחק מן הצבירה החודשית שבהמחאת המועדון הדיגיטלית, ותינתן לו צבירה חדשה של כסף מועדון, בהתאם למחיר ותנאי המועדון על הפריט החדש שירכוש.

3.2.8 החזרות וביטולים – חבר מועדון המחזיר פריט לאחת מרשתות המועדון, יציג בעת ההחזרה את כרטיס המועדון ואת חשבונית הקניה המקורית, ובמקרה של החזר התשלום יבוטל גם כסף המועדון, אשר צבר החבר בגין הרכישות האמורות.

3.2.9. אובדן המחאת מועדון דיגיטלית – במקרה שלפניית חבר המועדון על אובדן טלפון נייד, מחיקת מסרון– יידרש חבר המועדון למלא טפסי דיווח מתאימים שיימסרו לו על ידי המועדון או חברת כאל, לשם בדיקת המקרה והשלכותיו.

3.2.10. בנוסף לכסף המועדון, ולהמחאת המועדון הדיגיטלית, יהיה זכאי החבר להטבות נוספות במסגרת מבצעים מיוחדים לחברי המועדון ו/או הנחות ברשתות המועדון ובבתי עסק אחרים שסוכם עמם שיקנו הנחות ו/או הטבות לחברי המועדון. המועדון אף רשאי להעניק הטבות מפולחות ומותאמות אישית ללקוחות שונים של המועדון, לשימושים שונים שייעשו בכרטיס, בהתאם לשיקול דעתו של המועדון.

 

4. מועדון "פרו" לשיפוצניקים ברשת "הום סנטר"-

4.1 למועדון "פרו" יהיו זכאים להירשם לקוחות בעלי עסקים קטנים, עצמאיים בתחום השיפוצים ותחזוקת הבית כגון שיפוצניקים, חשמלאים, צבעים, אינסטלטורים וכו', המבצעים רכישות ברשת "הום סנטר" בממוצע חודשי של 1,000 ₪ בחודש.     
בסמכות ובאחריות רשת "הום סנטר" לבצע בדיקת זכאות לקבלת הטבות וחברות במועדון "פרו" בהתאם לאמור לעיל, ובסמכות רשת זו להחליט על תוקף החברות במועדון "פרו" כאמור, וכן על סיום החברות במועדון והסבת הכרטיס/ המעמד לכרטיס מועדון Powercard רגיל.

4.2 לקוחות מועדון "פרו" יהיו זכאים למחירון מיוחד לפריטים ברשת "הום סנטר" וביניהם מגוון פריטים מקצועיים כגון כלי עבודה, צבעים וכו', בהתאם לשיקול דעת רשת "הום סנטר".          
4.3 עסקאות שמבוצעות ברשת הום סנטר בלבד ייהנו מדחיית החיוב מלקוח מועדון "פרו" – לתנאי שוטף + 60.

4.4 עד לפרסום הודעה אחרת מטעם המועדון, לא ניתן יהיה לממש את הטבות מועדון "פרו" בסניף "הום סנטר" בישוב ירכא. בסמכות רשת "הום סנטר" להחריג סניפים נוספים בהתאם לשיקול דעתה מעת לעת, וזאת במסגרת פרסום באתר המועדון.

5. שונות

5.1. פאואר קארד שומרת לעצמה את הזכות להעניק לחברי המועדון הנחה במעמד הקנייה באיזו מהרשתות, במקום צבירת כסף המועדון, וזאת בסניפים מסוימים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.2. ידוע לחבר, כי המידע שמסר בעת הרשמתו למועדון ייכלל במאגר מידע של Powercard ושל 'כאל', המשתמשים במאגר, בין היתר, גם למטרת דיוור ישיר/דיוור בדואר אלקטרוני ובדיוור בנייד (מסרונים) ותפעול המועדון, והוא נותן הסכמתו לכך כמו גם להעברת המידע (וכן מידע שמסר על-פי מסמכי ההתקשרות עם 'כאל'), בין Powercard לבין 'כאל'. כמו כן, מסכים חבר המועדון למסירת מידע שהצטבר אצל הרשתות לגבי רכישותיו ברשתות השונות, ל-Powercard ול-'כאל'.

ידוע לחבר כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את המידע האמור, ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו, אשר ניתנת כאמור לעיל בסעיף זה.

5.3 Powercard ו/או 'כאל' שומרות לעצמן את הזכות להפסיק את פעילותו של המועדון, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, תוך מתן הודעה מראש כנדרש בהתאם לדין החל.

5.4. Powercard תהא רשאית לקזז מכל סכום או טובת הנאה (לרבות כסף מועדון) אותם היא חבה לחבר המועדון, כל סכום שחב לה חבר המועדון.