• Jack Kuba
  • TEN
  • Toysrus
  • סבון
  • Saucony
  • Kipling
  • ZER 4 U
  • TEN+
  • HORIZEN
  • אשת טורס
  • הטבות תרבות ואוכל
  • Home Center
  תקנון המועדון

  תקנון PowerCard באתר האינטרנט:

  1.1. מועדון PowerCard (להלן: "המועדון"), הינו מועדון לקוחות המופעל על-ידי פאואר קארד (2000) בע"מ (להלן: "פאואר קארד"), בשיתוף פעולה עם חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן: 'Cal'/דיינרס קלוב בע"מ).

  1.2. המועדון מאגד תחתיו עד לסוף 2018 בין היתר, את הרשתות הבאות: "הום סנטר", "טויס אר אס", "מגה ספורט", "ביתילי", "טן-חברה לדלק", "זר.פור.יו", "איפארמה", "אשת טורס" ,"סאקוני","SABON-סבון של פעם", ג'ק קובה, קיפלינג. פאואר קארד תהא רשאית להוסיף ו/או לגרוע רשתות מהמועדון בהתאם לשיקול דעתה, ובכפוף לתנאי ההסכמים בינה לבין 'Cal' (להלן: "הרשתות").

  1.3. התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החברות וההצטרפות למועדון, ופאואר קארד תהא רשאית לשנות ו/או להוסיף, בכל עת, הוראות, נהלים וכללים, שיבואו במקום ו/או בנוסף על הקיימים ושיחולו על חברי המועדון.

  1.4. מובהר בזאת, כי אין באמור בתקנון, כדי לגרוע מהוראות מסמכי ההתקשרות שבין חבר המועדון לבין 'Cal'.

  2. הצטרפות, חברות ודמי חבר

  2.1. תקנון זה יחול על כל מחזיקי כרטיס מועדון PowerCard (להלן: "כרטיס המועדון"), וכל עוד כרטיס המועדון הינו בר תוקף וחברות המחזיק בכרטיס המועדון לא בוטלה על ידי פאואר קארד או 'Cal', בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי (להלן: "החבר" או "חבר המועדון").

  2.2. כרטיס המועדון הינו כרטיס אשראי של 'Cal' לכל דבר ועניין וככזה הנו אישי ואינו ניתן להעברה, והשימוש בו ייעשה אך ורק על ידי מי ששמו מופיע על גביו. ל – Cal שיקול הדעת הבלעדי, לבטלו או לחסום אותו בכל עת.

  2.3. המבקש להצטרף למועדון יגיש בקשת הצטרפות למועדון וימלא את כל הטפסים הנוגעים לכך. לפאואר קארד ו/או ל'Cal', יהא שיקול דעת בלעדי אם לקבל לקוח כחבר במועדון או לסרב לקבלו (ואף להפסיק חברות קיימת במועדון) לרבות, בין היתר, בשל סירוב הבנק של הלקוח לאשר את ההרשאה לחיוב חשבונו של הלקוח, ולמבקש לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המועדון ו/או פאואר קארד ו/או 'Cal' ו/או מי ממנהליהן ו/או שלוחיהן ו/או הפועלים מטעמן, במידה ובקשתו תידחה כאמור.

  2.4 החברות במועדון היא לתקופה בלתי מוגבלת בזמן, כל עוד החבר לא הודיע ל- 'Cal' ולמועדון, בהודעה בכתב מטעמו, על רצונו להפסיקה, וכל עוד לא בוטלה, כאמור בסעיף 2.1 לעיל.

  2.5 לא ניתן להצטרף למועדון כאשר הכרטיס מחויב בחשבון תאגיד (חברה). 

  2.6. החבר יחויב בדמי חבר למועדון מידי שנה בסכום שייקבע, מעת לעת, על ידי פאואר קארד (להלן: "דמי החבר"). דמי החבר למועדון ייגבו באמצעות חיוב כרטיס המועדון או בדרך אחרת עליה תורה פאואר קארד. אין בתשלום דמי החבר, כדי לגרוע מחבותו של החבר כלפי 'Cal' בתשלום עמלה או כל תשלום אחר, כפי שנהוג ב 'Cal' באותה עת לגבי כרטיסי אשראי דומים. יש לראות בהסכמתו של החבר לתקנון זה, הרשאה לחייב את חשבון כרטיס האשראי שלו בדמי חבר למועדון.

  2.7. במידה וחבר המועדון יפסיק את חברותו במועדון, מכל סיבה שהיא, בתוך שלושים ימים מיום ההצטרפות למועדון או מיום חידוש החברות במועדון יושבו לו מלוא דמי החבר ששילם, במידה וחבר המועדון יפסיק את חברותו, לאחר חלוף שלושים ימים מיום ההצטרפות למועדון או מיום חידוש החברות, לא יהיה זכאי להשבת דמי חבר יחסיים בגין התקופה שנותרה עד לתום התקופה שעבורה שילם.

  2.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יוכל לקוח אשר ביטל את חברותו במועדון, לקבל כרטיס אשראי של 'Cal', בכפוף לכללים להנפקת כרטיסים אלה, שימשיך את הזכויות שרכש בכרטיס ככרטיס אשראי (נקודות של 'Cal' וכו').

  3. זכויות החבר

  3.1. המועדון פועל בשיטת החזר כספי באמצעות המחאת מועדון בגין קניות מצטברות של החבר בכל אחת מהרשתות החברות כיום במועדון, או שתהיינה חברות בו בעתיד, למעט קניות שבוצעו אצל זכיינים הפועלים בתוך סניפי הרשת.

  3.2. החברות במועדון תקנה לחבר את הזכויות הבאות:

  3.2.1. עם ביצוע תשלום באמצעות כרטיס המועדון, יצבור חבר המועדון נקודות זכאות (להלן: "כסף המועדון") באופן אוטומטי, בהתאם לסכום הקניה, לרשת, למוצר, לעיר בה בוצעה הקניה, ולקריטריונים נוספים שייקבעו על-פי שיקול דעתה של פאואר קארד. יודגש, כי ללא הצגת כרטיס המועדון וביצוע התשלום באמצעותו, לא יצבור החבר הנחות והטבות כמפורט, והצבירה תהיה בגין תשלום שנעשה באמצעות כרטיס המועדון בלבד.

  3.2.2. כסף המועדון אשר נצבר לטובת חבר המועדון, יישלח לביתו אחת לחודשיים (כל חודש אי-זוגי), בהמחאת המועדון בצירוף דף הפירוט, ובלבד שצבר 10 ש"ח ומעלה בצורת כסף מועדון. במידה וצבר פחות מ – 10 ש"ח, סכום ההחזר עובר להמחאה הבאה, סה"כ ניתן לצבור עד 6 חודשים. לאחר 6 חודשים נשלחת ההמחאה ללקוח לפי הסכום שנצבר (בין 1-10 ₪) סכום הזכאות כמפורט יעוגל לש"ח הקרוב.

  לענין תקנון זה – "המחאת המועדון" הינה הסכום הכולל של כסף המועדון שנצבר במשך תקופה של חודשיים, אשר תישלח למען אותו מסר החבר ותכובד ברשתות כפי שיעדכן המעדון , מעת לעת, את החבר בדואר לכתובתו הרשומה ברשימת חברי המועדון, בהתאם לפרסומים השונים של המועדון, שיפורסמו ויעודכנו מעת לעת. למען הסר ספק יובהר בזאת כי המחאת המועדון לא תישלח לאחר ביטול החברות במועדון, אף אם נצבר לזכות החבר כסף מועדון.

  3.2.3. התשלום באמצעות המחאת המועדון ייעשה בצירוף כרטיס המועדון בלבד, עבור רכישות בחנויות רשתות המועדון.

  3.2.4. תוקף המחאת המועדון יהיה ל-5 (חמש) שנים ממועד הנפקתה. לא יינתן עודף במזומן בעת תשלום בהמחאת המועדון, אלא באמצעות זיכוי שניתן למימוש ברשת בה ניתן בלבד.

  3.2.5. בנוסף לכסף המועדון, יהיה זכאי החבר להטבות נוספות במסגרת מבצעים מיוחדים לחברי המועדון ו/או הנחות ברשתות המועדון ובבתי עסק אחרים שסוכם עמם שיקנו הנחות ו/או הטבות לחברי המועדון.

  3.3. חבר מועדון המחזיר פריט לאחת מרשתות המועדון, יציג בעת ההחזרה את כרטיס המועדון ואת חשבונית הקניה המקורית, ובמקרה של החזר התשלום יבוטל גם כסף המועדון, אשר צבר החבר בגין הרכישות האמורות.

  4. שונות

  4.1. פאואר קארד שומרת לעצמה את הזכות להעניק לחברי המועדון הנחה במעמד הקנייה באיזו מהרשתות, במקום צבירת כסף המועדון, וזאת בסניפים מסוימים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  4.2. ידוע לחבר, כי המידע שמסר בעת הרשמתו למועדון ייכלל במאגר מידע של פאואר קארד ושל 'Cal', המשתמשים במאגר, בין היתר, גם למטרת דיוור ישיר/דיוור בדואר אלקטרוני ותפעול המועדון, והוא נותן הסכמתו לכך כמו גם להעברת המידע (וכן מידע שמסר על-פי מסמכי ההתקשרות עם 'Cal'), בין פאואר קארד לבין 'Cal'. כמו כן, מסכים חבר המועדון למסירת מידע שהצטבר אצל הרשתות לגבי רכישותיו ברשתות השונות, לפאואר קארד ול-' Cal'.

  ידוע לחבר כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את המידע האמור, ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו, אשר ניתנת כאמור לעיל בסעיף זה.

  4.3. פאואר קארד ו/או 'Cal' שומרות לעצמן את הזכות להפסיק את פעילותו של המועדון, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, תוך מתן הודעה מראש של 30 (שלושים) יום, אשר תפורסם ברשתות החברות במועדון.

  4.4. פאואר קארד תהא רשאית לקזז מכל סכום או טובת הנאה (לרבות כסף מועדון) אותם היא חבה לחבר המועדון, כל סכום שחב לה חבר המועדון.